Kirkejubileum på Vestmarka 1983

Trykket i Jul i Eidskog 1982. Skrevet av Bjørn Olav Andersen?
Publisert på Vestmarkaboka 19.01.2017.


Det er forarbeide i gang for 100 års kirkejubileum på Vestmarka 1983. Året før, altå 100 år siden i inneværende år, ble det nedlagt grunnstein til kirkebygget. Jul i Eidskog vil markere dette ved en utskrift vi har mottatt fra kirkevergen Svein Hjerpset, Vestmarka:

Det er i år 100 år siden grunnsteinen til Vestmarka kirke ble nedlagt av daværende ordfører Meldal Johnsen. I kirkens grunnmur ble det i den anledning innmurt en eske, og i denne eske disse opplysninger på pergament:

«Aar 1882 den 22de Juni indmuredes denne Æske i den nogle maaneder tidligere paabegyndte Grundmur til Opførelse af en Kirke i Vestmarken’s Annex til Eidskog.

Stedets Embeds-, Ombuds- og Bestillingsmænd paa den Tid vare:
Stiftamtmand i Hamar Stift og Amtmand i Hedmarkens Amt, Ludvig Kyhn K.St. O.O. Biskop over Hamar Stift, Halvor Olsen Folkestad K.St.O.O. Foged i Vinger og Odalens Fogderi, Peter Andreas Eidem. Sorenskriver i Vinger og Odalen, Jakob Rolsdorf Andersen. Distriktslæge i Solør og Odalen, Engelhart Marius Heiberg. Konstitueret Sogneprest i Eidskog, Stiftskapellan G. J. F. Dietrichson. Herredest Fattiglæge, Cand. med. S. Lange. Herredets Lensmand, Andreas Arnesen.

Eidskog Herredsstyrelse: Ordfører Meldal Johnsen, A. Grasmo, Hans Rambøl, Ole S. Reppeshus, alle Formænd, samt Suppleanter: Ole H. Løvnesset, Ole O. Tukun, Gunder Jøvigen, T. Aasmoen.

Repræsentanter: S. Kvam, S. Stangnæs, Landh. Berg, C. A. Slartmann, B. N. Nordfjeld, Hans O. Taugbøl, H. A. Rasta, Ludv. S. Rambøl, Th. A. Grønnemd, G. H. Holtet, Ole O. Ilag, Berger L. Ljøner.

Efter i flere Aar at være ført Forhandlinger om Opførelsen af en Kirke i Vestmarken, fattedes derom endelig Beslutning af Herredsstyrelsen 11-8-80, idet der hertil bevilgedes 19000 kroner. Og ved Kgl. Resol. af 9-8-81 blev afgivet Bestemmelse om

1)            Opførelse af en Kirke af Træ paa gaarden Rambøls Grunn,
2)            Anlæg sammesteds af Begravelsesplads, samt
3)            hvilke Gaarde der skulde udgjøre Sognet.

Medlemmene af Arbeidskommiteen vare: H. H. Rambøl, L. S. Rambøl, L. S. Stangnæs, T. A. Falstad, J. Aanerud, Meldal Johnsen. Som Formand fungerede L. S. Rambøl.

Effer Beslutning af 16-1-82 overdrages Kirkens Opførelse til Bygmester G. Johnsen for 19000 Kroner.

Det oprettede Annex har en Skyld af 191 Daler, 4 Ort, 1 Skilling, og en Folkemængde af 1400 Indvaanere.»


Kommentarer kan sendes til redaksjon@vestmarka.info.