Festen på samfunnshuset – Vestmarka kirke 100 år

Trykket i Jul i Eidskog 1983. Skrevet av Svein Hjerpset.
Publisert på Vestmarkaboka 27.01.2017.


Etter jubileumsgudstjenesten i kirken var ca. 350 mennesker samlet til festlig samvær i Vestmarka samfunnshus. Menighetsrådets formann og formann i jubileumskomitéen, kallskapellan Bjørn Olav Andersen, sa blant annet i sin velkomsttale: Vi hadde i våre drømmer tenkt at det skulle bli veldig, veldig mange, men dette var veldig, veldig, veldig mange. På menighetsrådets vegne har jeg den glede å ønske alle og enhver hjertelig velkommen til et hyggelig samvær.

Fra festbordet i Vestmarka samfunnshus.
Fra festbordet i Vestmarka samfunnshus.

Salmen «Herre Gud, ditt dyre navn og ære», ble sunget.

Ordfører Kaare Fjeld som toastmaster ledet det hele på sin særegne lune måte.

Først ut av talerne var biskop Georg Hille, som brakte en hilsen fra alle de andre søstermenigheter i bispedømmet til menigheten i Vestmarka, det sydligst beliggende sokn i Hamar bispedømme: Det som kjennetegner denne menigheten og dette bygdesamfunnet som er omgitt av grenser, er at grensene ikke betyr noe. Grensene overskrides! Jeg synes denne dagen demonstrerer dette så godt, ved at alle slags mennesker, antakelig med forskjellige slags holdninger og tilknytninger til kirken, er samlet her. I kirkens liv bør en lære seg til å overskride grenser, for det er så altfor mye av grenser i kirken, men jeg synes å ha sett noe verdifullt i kirken oppe på bakken her, at grenser er overskredet, ja, de er revet ned.

Etter salmen Gud han er så fast en borg», gikk ordet til fung. prost Thorleiv Bjotveit, som spesielt hadde merket seg og syntes det var et pent innslag å la konfirmantene få delta aktivt i jubileumsgudstjenesten. Videre sammenliknet han kirken med et kraftsenter, hvorfra budskapet skulle ut og kristenlivet leves ute blant medmennesker, også på dager da vi ikke feirer jubileum. Han ønsket at kirken og Vestmarka menighet måtte få være til velsignelse også i framtida, der Guds ord og praktisk kristendom sammen kan gi det mange lengter etter innerst inne.
Sokneprest Egil Steen Thorbjørnsen: Her på Vestmarka er innsatsen stor på mange områder innen kirkens liv. Her er misjonsforeninger, søndagsskole, barneforening og sangkor, det er hyggetreff for eldre, det er på mange måter en aktiv og selvstendig menighet, som står på egne ben. Jeg vil understreke dette med menighetsbevissthet og kirken som et samlingspunkt og sentrum i bygdas kristenliv. Kirken står høyt i vestmarkingenes bevissthet, den betyr noe for hvert enkelt menneske som bor her. Tenk litt over hva kirken egentlig betyr for deg, og vis din takknemlighet ved å gå til kirke. Det er en eneste ting jeg ønsker for Vestmarka kirke i de neste hundre år: at den ble fullsatt hver eneste prekensøndag!

Salmen «Jag kan icke räkna dem alla, de prov på Guds godhet jag rönt», ble så sunget.

En av de svenske gjester som var til stede ved feiringen av 50 års jubiléet i 1933, tidl. komminister Malmgren, nevnte i sin hilsen den gang at Vestmarka og Skillingmark fra urgammel tid hadde stått i nær forbindelse med hverandre, og at de en gang i tiden skulle ha hatt kirke felles. I år deltok Malmgren i feiringen av nok et jubileum i Vestmarka kirke og nevnte i sin hilsningstale at hans første bekjentskap med Norge gikk tilbake til slutten av 1890-tallet, da hans far ofte tok ham med til Vestmarka. Siden besøkte han ofte som prest norske prestehjem, noe han så tilbake på med glede. Han ønsket Vestmarka menighet i all sin framtidige virksomhet Guds rike velsignelse!

Så fulgte den vakre sangen «Ljom fra hjembygdens kirkeklokker», skrevet av Berntine Ruud Hellesnes, f. Fjeldskogen, til 50-årsjubiléet i 1933.

Banksjef Tor Nilssen kom i sin tale inn på sitt personlige forhold til Vestmarka og kirken her. Hans far sørget for å bevisstgjøre følelsen av hva det betydde å ha røtter i Vestmarka, noe å være stolt av og noe som skulle forplikte. Som gave fra Vinger Sparebank overrakte han en gavesjekk, som banken gjerne så benyttet til anskaffelse av en messehagel.

Kyrkoherde Westling fra Köla, som representerte tre forsamlinger på den svenske siden, Köla, Järnskog og Skillingmark, hilste fra disse og overrakte en Bibel, en svensk nyoversettelse av den hellige Skrift, med lykkønskning på den store høytidsdag.

Eidskog menighetsråds formann, Sigurd Delviken, fremhevet i sin hilsen til Vestmarka menighetsråd betydningen av det gode samarbeidet menighetsrådene imellom, en forutsetning for å kunne virke godt i bygda vår. Fra Eidskog menighetsråd hadde han med seg en gavesjekk som gave til Vestmarka menighetsråd og avsluttet sin hilsen med ønske om at denne festdagen måtte bli en begynnelse på en hverdag, slik at riktig mange kunne samles i Guds hus.

Knut Fjeld, Betania pinsemenighet, kom i sin tale inn på det betydningsfulle i dette med grenseoverskridelser, at vi kan få samarbeide i bygda vår for bygdas beste, samarbeide om å formidle det glade budskap. Han overrakte en blomstergruppe fra pinsemenigheten og ønsket lykke til videre.

Etter at Grundtvigs «Kjærlighet er lysets kilde» var sunget, ble ordet gitt til de tidligere kallskapellaner ved Vestmarka kirke, Peter Vingerhagen, Gunnar Brunstad og Knut Einar Rugsland. De så alle tilbake på årene i Eidskog og Vestmarka med glede, fylt av gode minner i for dem grunnleggende år. De syntes det var hyggelig å få være til stede ved en slik anledning, med en oppslutning som det er vanskelig å finne maken til noe annet sted.

Kallskapellan Bjørn Olav Andersen ble overrakt en blomstergruppe av Jan Erik Mobrenna, medlem av Vestmarka menighetsråd, med takk for alt det arbeid han hadde lagt ned i forberedelsene til jubileumsarrangementet.

Bjørn Olav Andersen takket så for alle gaver og gav en spesiell takk til Eidskog kommune både for økonomisk bistand til jubiléet og for all velvillighet og hjelp ellers i alle år.

Fra Røros menighet v/tidligere sokneprest i Eidskog, Erik Zimmerlund, var det kommet en blomstervase i naturstein.

Av pengegaver til jubiléet var det gitt 15.600 kr., og en hjertelig takk ble alle giverne til del.

For jubileumsskriftet «Vestmarka kirke 100 år» ble Svein Hjerpset overrakt en gave som påskjønnelse for arbeidet med dette.

Kallskapellanen takket så for godt frammøte med en særskilt takk til biskop Hille, alle prester og ellers alle innbudte. Han rettet en hjertelig takk til menighetsrådets for deres innsats med alle forberedelsene, og dessuten en takk til alle som på en eller annen måte hadde hjulpet til med arrangementet.

Den minneverdige festdagen ble avsluttet med salmen «Himmelske Far, du har skapt oss i kraft av ditt levende ord». Så dro hver og en heim til sitt med takk for godt samvær og for å ha fått lov til å feire høytidsdagen sammen.


Kommentarer kan sendes til redaksjon@vestmarka.info.